Przepisy prawne o materiałach niebezpiecznych, koncesje i zezwolenia

Fajerwerki, czy jak kto woli ognie sztuczne, są środkami wybuchowymi i jakby na to nie patrzeć są niebezpieczne. Dlatego w polskim prawie znajdziemy odpowiednie przepisy mówiące o klasyfikacji fajerwerków, możliwości ich produkcji, rozpowszechniania, przechowywania i użytkowania publicznego i prywatnego.  Mówi o tym ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego(Dz. U. z dnia 25 lipca 2002 r.)

Przepisy definiują pojęcie materiałów pirotechnicznych jako jedną z odmian materiałów wybuchowych będącą materiałem lub mieszaniną materiałów przewidzianych do wytwarzania efektów cieplnych, świetlnych, dźwiękowych, gazu, dymu lub kombinacji tych efektów, w wyniku bezdetonacyjnej, samopodtrzymującej się reakcji chemicznej, a także wyroby wypełnione materiałem pirotechnicznym. Materiały wybuchowe zostały zdefiniowane jako substancje chemiczne stałe lub ciekłe albo mieszaniny substancji, zdolne do reakcji chemicznej z wytwarzaniem gazu o takiej temperaturze i ciśnieniu i z taką szybkością, że mogą powodować zniszczenia w otaczającym środowisku, a także wyroby wypełnione materiałem wybuchowym. Jak widać fajerwerki są materiałami niebezpiecznymi i  wymagają w postępowaniu z nimi odpowiedzialności. Artykuł 5. mówi wyraźnie, że nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, a także prowadzenie prac badawczych przy ich użyciu, następuje w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska. Handel fajerwerkami jest możliwy po spełnieniu następujących wymogów: „nabywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego jest dozwolone od przedsiębiorcy posiadającego koncesję na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi.” Tak więc aby móc sprzedawać ognie sztuczne potrzebna jest koncesja, czyli pozwolenie. I nie jest to jedyne pozwolenie, jakie dotyczy środków pirotechnicznych. Żeby moc takie środki przechowywać, magazynować również trzeb mieć odpowiednie zezwolenie, a mówi o tym artykuł  9 powyższej ustawy. Przewożenie cywilnych środków wybuchowych wymaga pozwolenia, a jeśli ktoś przewozi je bezprawnie grozi mu kara pozbawienia wolności do lat trzech.  Importer fajerwerków ( a trzeba wiedzieć, że większość ogni sztucznych dostępnych na polskim rynku pochodzi z Chin) zobowiązany jest uzyskać dla sprowadzanych materiałów odpowiednie atesty. Rodzimi producenci również bez atestów się nie obejdą. Skomplikowane procedury prawne i przepisy maja na celu ochronę obywateli przed skutkami wybuchu niebezpiecznymi dla ich zdrowia i życia. Bezpieczeństwo powinno być priorytetem dla reducentów, importerów i obsługujących pokazy pirotechniczne pracowników wyspecjalizowanych firm. Niby to takie oczywiste, ale czy można dziś polegać na honorze i odpowiedzialności ludzi?  Wybierając się na pokaz pirotechniczny nie pozostaje nam nic innego, jak  zaufać prowadzącym, że przepisów przestrzegają i żadna petarda, wyrzutnia, czy raca nam nie zagrozi.